ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ.

Раздел I Оценка чистотата на системи за вентилация и климатизация /СВК/.

Инспекцията на ефективността и хигиената на СВК е част от правилната им поддръжка. Хигиенната инспекция се налага поради две причини:

–          проверка чистотата на СВК и нуждата от почистване в случай, че данните от инспекцията показват, че нивото на замърсяване е над допустимото;

–          проверка на чистотата на СВК след извършено почистване.

Фиг.1  представя процедурата за контрол и хигиенна поддръжка на СВК.

Методите за инспекция трябва да бъдат разбираеми и ясни, така че собственици и наематели да приемат резултатите от инспекцията, както и самите резултати да дават една доверителна основа за вземане на решение за почистване на дадена СВК. Методите за инспекция са необходими за проверка на извършеното почистване, както от самата фирма, така и от възложителя на услугата.

1.План за хигиенна инспекция на СВК.

Планът за инспекция трябва да съдържа следната информация:

–          чертежи или друга документация на СВК;

–          определяне кои ситеми ще бъдат обект на инспекция;

–          определяне на местата за инспекция и вземане на проби;

–          инспекционен лист;

–          избор на оборудване и уреди за инспекция

2. Визуална инспекция.

Визуалната инспекция е основен метод за оценка хигиенното състояние на СВК. Въпреки че този метод е субективен, той дава много добра оценка на състоянието на вътрешните повърхности на елементите на СВК. Обикновено той е достатъчен да се установи примерно микробиологичен растеж и отлагания във въздуховодната мрежа, дължащи се на повреди или лоша поддръжка на филтърните системи за въздух. Визуалната инспекция се осъществява със самоходни камери, с възможност за запис и ендоскопи, с помощта на които се визуализира затвореното пространство във въздуховодната мрежа.

3. Методи за количествено определяне на отложения прах в елементите на СВК.

Повечето от методите за проверка хигиената на вътрешните повърхности на елементите на СВК се основават на измерване на масата на прахта от определена площ или гр./кв.м.

Европейската практика е наложила следния метод:  въздухо-смучещо устройство с дебит 15 л/мин е снабдено с предварително измерен филтър. След прекарване на накрайника през шаблон положен на вътрешната повърхност на въздуховода или елемента от СКВ определен за проба с площ 100 кв.см., филтъра се измерва отново и след съответната калкулация се дава количественото изражение на прах от мястото на пробовземането в гр./кв.м. Измерването на филтъра се извършва в лицензирани лаборатории.

4. Методи за определяне наличието и количеството на микроорганизми.

Степента на микробиологично заразяване във СВК обикновено се определя чрез така наречения култивиращ метод, което също позволява проследяване на произхода и видовете микроорганизми. Установяването на гъбични спори и видове бактерии става в лицензирана лаборатория след вземане на минимум 100мгр. проба прах за получаване на надежден резултат. За плесените се броят колонообразуващите единици на кв.м. / CFU-colony forming unit/  –  CFU/кв.м.

5. Технологична последователност и приципи за провеждане на хигиенна инспекция на СВК.

5.1. Събиране на необходимата документация /чертежи, проверка на книга за отразяване смяната на филтрите и подръжка/ и съставяне на план на инспекцията.

5.2. Определяне местата и бр. на местата за пробовземане:

– място на засмукване на външен въздух

Установява се дали наблизо има източници на миризми и замърсявания, дали са спазени минималните разстояния от мястото за изхвърляне на отработен мръсен въздух, спазване на минималната височина на монтаж от външен терен с оглед недопускане проникването на дъжд, сняг, кал и др. замърсявания, състояние на предпазната решетка против дъжд сняг и проникване на птици или гризачи.

– въздухообработваща централа /климатична камера/

Визуален оглед на вътрешната повърхност на елементите на климатичната камера – смесителна камера, филтърна система, топлообменници /нагреватели, охладители, рекуператори и др./, овлажнители, изсушители,  кондензатни тави и местата за отвеждане на кондензата,  вентилаторна секция и вентилатор, шумозаглушител, подвижни жалузийни решетки и др. елементи на климатичната камера.

Проби за микробиологичин анализ се взимат от следните точки – по посока движението на въздуха от смесителната камера, от задната страна на филтъра, от материята на шумозаглушителя и от изхода на климатичната камера където въздухът е обработен и тръгва към помещенията обслужвани от тази камера.

– въздуховодна мрежа – подаваща, рециркулационна и изходяща.

Визуален оглед за уплътненост на мрежата, оглед със записваща миникамера на хигиенното състояние на вътрешната повърхност на въздуховодите.

Проби за количествен и микробиологичен анализ се вземат мин. от 10 места. Тези места обикновено са нагнетателни и смукателни решетки, завои на главни въздуховоди и техни разклонения, шумозаглушители, локални филтри на фен койли и др. места с тенденция за задържане на прах, среда за развитие на микроорганизми.

– изход към атмосферата на отработения въздух

Проверка целостта на предпазната решетка.

6. Хигиенни изисквания към СВК.

6.1.  Класове на чистота на СВК

Класове на чистота Предназначение на сградата
нисък Помещения с периодична заетост: складове, технически помещения
среден Офиси, хотели, ресторанти, училища, социални сгради, театри, търговски сгради, изложбени сгради, спортни сгради, общи помещения в болници, общи работни помещения в промишлеността
висок Лаборатории, операционни и други обработващи помещения в болници, офиси със специално предназначение

6.2. Периодичност на инспекцията и оценката на хигиенното състояние на СВК и техните елементи в месеци

Клас на чистота Климатични камери Филтри* Овлажнители Въздуховодна мрежа Крайни елементи и устройства**
нисък 24 12 12 48 48
среден 12 12 6 24 24
висок 12 6 6 12 12

Климатичните камери оборудвани с овлажнители или адиабатни охлаждащи системи или разположени във влажни райони трябва да се инспектират най-малко два пъти в годината, независимо от предназначението на сградата.

* Филтрите трябва да се инспектират и подменят съгласно инструкцията от производителя или проектната документация на СВК, като посочените периоди в таблицата са минималните.

** Крайни елементи и устройства: дифузори и други подаващи и отвеждащи въздушни устройства, фен-койл устройства, вградени CAV и VAV /постоянен и променлив въздушен обем/ устройства и др.

6.3. Допустимите нива на замърсяване на нови и съществуващи инсталации

6.3.1 Допустими нива на прахово натрупване в нови СВК

Клас на чистота Допустимо ниво на прахово натрупване Допустимо ниво на прахово натрупване
Подаваща и рециркулационна въздуховодна мрежа Изходяща въздуховодна мрежа
нисък <0.9 g/m2 <1.8 g/m2
среден <0.6 g/m2 <1.8 g/m2
висок <0.3 g/m2 <0.9 g/m2

6.3.2 Допустими нива на прахово натрупване в съществуващи, работещи СВК

Клас на чистота Допустимо ниво на прахово натрупване Допустимо ниво на прахово натрупване
Подаваща въздуховодна мрежа Рециркулационна въздуховодна мрежа
нисък <4.5 g/m2 <6.0 g/m2
среден <3.0 g/m2 <4.5 g/m2
висок <0.6 g/m2 <3.0 g/m2

Изходящата въздуховодна мрежа трябва да бъде почиствана при редуциране на дебита на въздушния поток с повече от 15%, което измерено чрез гравиметричен вакуум тест метод отговоря на повърхностно прахово замърсяване над 9.0 g/m2.

7. Резултат от почистването

7.1 Допустими нива на прахово натрупване след почистване.

Допустимото ниво на прахово натрупване след почистване на вътрешните повърхности не трябва да превишава 0.3 g/m2 измерено чрез гравиметричен вакуум тест метод.

7.2 Протокол от извършено почистване на СВК

След почистване на СВК, вътрешното състояние на всички почистени тръби трябва да бъде документирано със снимков и/или видеоматериал който неизменна част от изготвения протокол от почистването на СВК. В протокола се отбелязват:

-данни за сградата – адрес, приложение на сградата, собственик или сграден мениджър

-данни за СВК – описание, данни за предишни почиствания, данни за последна смяна на филтърните нива, фирма осигуряваща поддръжката на ОВК системата, книга за поддръжка

-резултати от проведената инспекция

-елементи на СВК – обект на почистване, метод на почистване, използвани професионални машини и екипировка за почистване

-резултат от проведеното почистване – снимков и видеоматериал на елементите на СВК преди и след почистване

-препоръки за следващо почистване

-фирма извършила услугата по почистване на СВК

Раздел II Ревизионни отвори

За извършване на инспекция и почистване се създават ревизионни отвори.

Ревизионните капаци трябва да са направени за тази цел, а именно инспекция и почистване на СВК. Те трябва да бъдат по възможнаст лесно демонтируеми и монтируеми, за еднократна или многократна употреба. Да са снабдени със съответните уплътнения отговарящи на изискванията за въздуховодите на които са монтирани откъм пожароустойчивост, звукоизолираща способност. Ревизионният отвор и ревизионния капак не трябва да имат остри ръбове. Препоръчителните места за създаване на ревизионни отвори, както и техните размери са в съответствие с EN 12097 – Изисквания към елементите на вентилационната инсталация за улесняване поддръжката на въздуховодните системи.

Ревизионни отвори е необходимо да има най-малко на всеки 10 метра, ако няма е необходимо създаването им.

При изходящите кухненски вентилационни инсталации ревизионните отвори трябва да са най-много през 3 метра.

Броят и размерите на необходимите ревизионни отвори се определя за всеки конкретен случай в зависимост от степента и вида на замърсяването както и от избрания метод на почистване.

Раздел III Почистване на СВК

1. Обхват

Методи и процедури за почистване на главните компоненти на СВК ;

Технически изисквания за доставчиците на специализирани почистващи услуги;  Необходимо специализирано оборудване за почистване.

2. Термини и дефиниции

2.1 Системи за вентилация и климатизация

2.1.1 Вентилация – представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържат чистотата и подвижността на въздуха. В помещението или в работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на хората  и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация.

Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители) чрез които се реализира вентилацията.

2.1.2 Климатизация – представлява съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява: подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация; автоматично регулиране на температурата и влажността на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване; пречистване на въздуха от прах и др. механични примеси; посока и скорост на движение на въздуха.

Климатичната инсталация представлява комплекс от съоръжения и елементи, с които се осигурява климатизирането на въздуха. В комплекса се включват:

–          въздухообработваща централа (климатична камера);

–          терминални топлообменници и овлажнители за дообработване на подавания в помещението въздух;

–          средства за контролиране и автоматично регулиране, които осигуряват желаните параметри на въздушната среда при изменение на метеорологичните и технологичните условия;

–          въздухопроводи за транспортиране на въздуха между централата и помещението, а също и елементи за разпределяне на обработения и за изсмукване на отработения въздух, чието разположение и работа осигуряват желаната скорост на въздуха в работната зона;

–          шумозаглушители;

–          източници на топлина или студ.

Въздухообработващата централа представлява група от съоръжения, чрез които според предназначението на инсталацията реализира необходимата топлинна и масообменна обработка на въздуха и неговото пречистване, като му се предава и енергия, необходима за транспортирането му.

2.2 Почистване на СВК

Премахване на замърсители, натрупани по вътрешната част на въздуховоди, отвори, въздухообработващи части и други компоненти за доставяне на въздух, премахване на замърсители, натрупани в охладителните кули на климатичните системи и хигиенизиране на СВК  чрез използване на определени технологии или методи.

2.3 Специализирано оборудване за почистване

Термин,  който се използва  за всякакво механично оборудване, приспособления, инструменти за почистване на СВК, за извличане на проби от замърсители по тръбите и за визуализация на процеса

2.4 Meханично почистване

Почистване на СВК с помощта на специализирано оборудване.

2.5 Доставчици на специализирани почистващи услуги

Фирми, предоставящи специализирани технически  услуги по почистване на СВК в обществените сгради.

3. Teхнически изисквания 

3.1 Почистващи методи

Методите за почистване на СВК са два: сухи методи и мокри методи

3.1.1. Сухи методи:

– почистване със сгъстен въздух – въздушно почистване на въздуховодната мрежа и елементите й с използване на въздух под налягане подаван през дюза. При този метод е необходимо използването на машина за създаване на подналягане за транспортиране и събиране на отделените замърсявания при почистването;

Методът се използва за почистване на вътрешната повърхност на въздуховодна мрежа при която може да се нарани тази повърхност чрез използване на механичен контакт, и за почистване на елементи от вентилационната система с леко прахово замърсяване.

– ръчно почистване с прахосмучеща машина – почистване с монтирана четка на гъвкавия маркуч на прахосмучещата машина;

Методът се използва за локално почистване на места от вентилационната инсталация.

– почистване със специализирана машина – машина за почистване на въздуховоди /с пневматично или електрическо задвижване/ с монтирана четка на края на гъвкав вал. При въртеливото си  движение четката отделя замърсяванията във въздуховодната мрежа. При този метод е необходимо използването на машина за създаване на подналягане за транспортиране и събиране на отделените замърсявания при почистването.

Методът се използва за почистване на въздуховодна мрежа съдържаща сух атмосферен прах.

Принципът на почистване е следният: замърсяванията се ,които се отделят при работа чрез първия и третия метод от вътрешната повърхност на въздуховода и се транспортират с помощта на въздушния поток създаден от машината за подналягане във филтърната й система където замърсяванията се събират. Машината за подналягане трябва да бъде снабдена със съответна филтърна система за да се предотврати изхвърлянето им в околното пространствопо време на почистването. Обикновено въздушния поток създаван от машината за подналягане трябва да съвпада с въздушния поток при работа на СВК.Скоростта на въздушния поток създаван от машината за подналягане не трябва да е по малък от 10 м/сек.

3.1.2. Мокри методи.

Използването на мокри методи е необходимо за премахване на лепкави замърсявания, като мазни отлагания в изходящи кухненски вентилационни инсталации.

– мокро вакуумиране – ръчно вакуумиране с водни прахосмукачки;

– почистване с разтвор на препарати – омекване или разтваряне на замърсявания. Използва се при почистване на изходящи кухненски вентилационни инсталации и почистване на топлообменници.

– ръчно почистване с мокър парцал – почистване на вътрешни повърхности с определена течност, примерно за почистване на разпределителни устройства /кутии за постянен и променлив дебит/

– почистване с паро или водоструен апарат за премахване на много упорити замърсявания.

При почистването на изходящи кухненски вентилационни инсталации и в някои специфични случаи се използва понякога комбинация от сухи и мокри методи.

4. Изисквания за почистващите процедури 

4.1. Обхват на почистване: 

Въздуховодна мрежа.

Компоненти: вътрешни повърхности на въздухообработващи части,  корита за изтичане на кондензацията, овлажнители и изсушители на въздуха, бобини, вентилатори, филтри, дифузори/регистри и т.н.

Климатична камера

4.2. Почистване на въздуховоди

Видимите замърсители по тръбите трябва да бъдат ефективно отстранени чрез оборудване за специализирано механично почистване. Почистването на тръбите трябва да се извършва по участъци и зони. Почистеният участък от тръбата трябва да се изолира ефективно от другите части на тръбопровода, между тръбите, които се почистват в момента и вътрешните помещения, които са свързани с тези тръби.

4.3. Почистване на компоненти

Компонентите трябва да бъдат почиствани със специални приспособления и инструменти и да отговарят на допустимите нива по т.2.4.1 след почистването.  Компонентите могат да бъдат почиствани директно или след разглобяване и сглобяване на предишните им места. Регулируемите компоненти трябва да бъдат върнати на предишните им настройки.

4.4. Контрол на замърсителите по време на почистването

Трябва да са налице ефективни мерки за контрол по време на почистването, като: поддържане на отрицателно атмосферно налягане във вътрешността на тръбата, изолиране и покриване на участъка подложен на почистване и правилно събиране на премахнатите отпадъци, така че замърсителите в СВК да не могат да се разпространят на други места.

4.5. Точки за работен достъп

Доставчиците на услуги за почистване на въздуховоди могат да извършват почистване и огледи през ревизионните отвори за достъп в различните участъци на тръбите в СВК. Други ревизионни отвори за достъп могат да бъдат изрязани при необходимост и трябва да се затворят с специално изработени за целта ревизионни капаци съгласно формата и размера на въздуховодите след приключване на работа. /виж Раздел II/

4.6. Дезинфекция

Въздуховодите, устройствата и компонентите на СВК подлежат на дезинфекция, когато това е необходимо.

Когато СВК се нуждаят от почистване и дезинфекциране /установени нива на прахово и микробиологично замърсяване над пределно допустимите концентрации/, най-напред трябва да се извърши почистване на системите или компонентите.  Трябва да се подберат дезинфекциращите средства с минимални щети върху тръбите и компонентите при спазване на изискванията за дезинфекция. Могат  да са необходими промиване и вентилация за предотвратяване на вредното влияние на остатъците от дезинфекциращия  разтвор върху хората и апаратурата.

4.7. Мерки за безопасност

Фирмите за почистване трябва да установят процедури за безопасност съгласно съответните резпоредби за безопасност на Министерството но труда исоциалната политика . Трябва да има супервайзер на място и да се съблюдават ефективни процедури, за да се гарантира безопасността на лицата, извършващи почистването и на обитаващите сградата, както и опазването на околната среда.

4.8. Изхвърляне на отпадъци

Всички отпадъци премахнати от СВК трябва да се съхраняват правилно и да се изхвърлят съобразно съответните разпоредби.

5. Изисквания към доставчиците на специализирани почистващи услуги

Доставчиците на специализирани услуги за почистване на СВК в обществените сгради трябва да отговарят на изискванията посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ А

6. Изисквания към специализираното оборудване за почистване

Главното оборудване, използвано за почистване на СВК в обществени сгради трябва да отговаря на изискванията посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

TEХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ

Tова приложение очертава техническите изисквания към фирмите за специализирано почистване на СВК в обществените сгради.

1 Изисквания към фирмите и обхват на услугите

1.1 Фирмите за специализирано почистване трябва да имат независим правен статут.

1.2 Фирмите за специализирано почистване трябва да извършват дейност от постояненни офиси и адреси.

1.3 Фирмите за специализирано почистване от трябва да имат опит  в почистването на СВК.

2 Изисквания към персонала

Фирмите за специализирано почистване трябва да разполагат с обучени екипи от специализирани технически лица в области като инженерни технологии, климатична вентилация , апаратура и инструменти.

3. Управление на безопасността

Фирмите за специализирано почистване трябва да установят строги процедури за безопасността в района на почиствания обект , включително безопасност на служителите, лична защита, безопасност на оборудването, защита на работната среда, изхвърляне на отпадъци и т.н.

4. Мерки за безопасност

Фирмите за специализирано почистване трябва да осигурят работници по почистването на място с необходимото защитно оборудване или съоръжения за лична безопасност и защитни средства срещу електричество и газове.

5 Изисквания към оборудването за специализирано почистване

5.1 Типове оборудване

Фирмите за специализирано почистване трябва да притежават оборудване за  специализирано почистване (виж Таблица A-1) и други необходими инструменти и приспособления за почистване.

5.2 Teхнически изисквания към оборудването

Оборудването за почистване, използвано от фирмите за специализирано почистване трябва да отговаря на изискванията, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ   Б.

Taблица А-1 Списък на основното оборудване за специализирано почистване на въздуховодни системи

Номер

Оборудване или спецификация

Технически изисквания

1.

Записваща камера-робот за инспекция хигиенното състояние на вътрешните повърхности на въздуховодите и елементите им. 1бр. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ Б за производствените изисквания към устройствата за специализирано почистване

2.

Професионална машина за създаване на подналягане в частта от инсталацията, където се извършва почистване 2 бр.

4.

Професионална машина за почистване на въздуховоди /с пневматично или електрическо задвижване/ 2 бр.

6.

Въздушен компресор* 1 бр.

7.

Инструмент за изрязване на ревизионни отвори 1 бр.

8.

Професинален съд за ниско налягане за подаване на течност /разтворител, дезинфектант и др. разтвори/ 2 бр.

Забележка: * Трябва да се включи  при използване на пневматични устройства за почистване

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

TEХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ

Tова приложение определя техническите изисквания към основното оборудване за специализирано почистване на СВК в обществените сгради.

1 Обхват на оборудването за специализирано почистване

Устройствата за специализирано почистване на СВК включват: записваща камера-робот за инспекция на хигиенното състояние на вътрешната повърхност на въздуховодите и елементите им, както и за установяване резултата от почистването на СВК, професионални машини за почистване на тръби на СВК, професионални машини за създаване на подналягане в тръби на СВК , устройства за почистване на СВК и техните компоненти,  устройства за хигиенизиране на СВК

2 Изискване за наличие на техническа информация за оборудването

Задължителни  документи са инструкция за работа с оборудването, гаранция за сервиз след продажба и документ за продажба от производител на оборудване за специализирано почистване. Tези документи трябва да съдържат технически данни за оборудването, приложим обхват на работа, период на годност на заменяемите части, процедури и методи на работа и др.

3 Изискване за външния вид на оборудването

Етикетът на продукта трябва да се вижда ясно на оборудването за специализирано почистване. На етикета трябва да са обозначени: марката и модела на оборудването,

Името на производителя, датата на производство и серийния номер. Оборудването трябва да е в работна изправност без видими повреди. Връзките между аксесоарите и частите трябва да бъдат стабилни и операционните бутони (ключове) трябва да са подвижни и да работят. Съдържанието върху индикационните табла трябва да се вижда ясно.

4 Teхнически показатели и изисквания към основното оборудване

4.1 Записваща камера-робот за инспекция на хигиенното състояние на вътрешната повърхност на въздуховодите и елементите им

4.1.1 Камерата се състои главно от: двигателна  система, система за наблюдение и видеозапис, система за опериране и контрол и др.

4.1.2 Двигателна система:  трябва да може да се движи напред, назад и да се завърта наляво или надясно вътре в тръбите. Разстоянието на преместване трябва да е над 15 метра във всяка посока. Роботът трябва да може да преминава препятствия.

4.1.6 Система за наблюдение и видеозапис: роботът трябва да може да извършва наблюдение върху различни участъци в тръбата. Камерата трябва да може да осъществява видеозапис и снимки на състоянието в въздуховодите.

4.1.7 Функция „запис”: наблюдението във вътрешността на тръбите трябва да бъде ясно записана като видеофайл(ове).

4.1.8 Функция „осветление”: осветяващата светлина на робота трябва да дава възможност за ясно наблюдение на различни участъци вътре в тръбите. Диапазонът на осветяване трябва да бъде настроен в съответствие със зрителния ъгъл на устройствата за наблюдение.

4.1.9 Система за опериране и контрол: оперирането и контролът трябва да се извършват извън тръбите. Теглото на системата за опериране и контрол трябва да е по-малко от 5 кг.

4.2 Професионални специализирани машини за почистване на въздуховоди.

4.2.1 Pежим на работа: eлектрически и пневматичен.

4.2.2 Работен периметър: професионалните машини за почистване с ръчно държане трябва да могат за извършват осеви движениия. Съоръженията за почистване като четки на устройства трябва да достигат ъглите от 90° на тръбите. Tе трябва да могат да почистват вътрешността на правоъгълни тръби по-големи от 150×150мм или кръгли тръби с диаметър по-голям от 200мм.

4.2.3 Изисквания за работа: Материалът на четките, другите приспособления и методи за почистване не трябва да нанасят видими поражения по повърхността на тръбите.

4.3 Професионални машини за създаване на подналягане в тръби на СВК

4.3.1 Устройството се състои главно от: филтърна система, вентилатор и утаител за едри частици.

4.3.2 Филтри: устройствата за улавяне трябва да имат минимум 2 степени на филтриране /предфилтър и основен филтър/ с умерена ефективнот и висока ефективност. Филтрите с висока ефективност трябва да са сменяеми.

4.3.3 Ефективност на филтрирането: Ефективността на филтриране на частици ‪≥0.3μм трябва да бъде 95% или нагоре.

4.3.4 Концентрация на емисиите: Концентрацията на частици PM10 в издухвания въздух в устройствата за улавяне трябва да е по-малко от 0.15мг/м3.

4.3.5 Въздушен обем: въздушният обем на единично устройство за улавяне трябва да е не по-малко от 4000 m3/h.

4.3.6 Захранване и шумност: еднофазно захранване  AC220V, шум ≤85dB(A).

4.3.7 Дисплей и контрол: компоненти за сигнализация за филтърно съпротивление, защита на вентилатора, защита срещу прегряване и защита срещу ток трябва да бъдат инсталирани на устройството.

4.4 Други устройства за почистване на  компоненти на СВК

4.4.1 Meтод: чрез вакуум ( изсмукване); измиване сводна струя под високо налягане ,издухване с въздух под налягане

4.4.2 Почистващи функции: да може да премахва остатъчни замърсители по повърхността на главните части, дзифузори, филтри и охладителни кули на СВК.

4.4.3  Устройства : компресор , прахосмукачка ,водоструен апарат

4.5 Средства за хигиенизиране и дезинфекция на СВК 

Използването на специализирани средства за дезинфекция и хигиенизиране на СВК трябва да отговаря на изискванията на Министерството на здравеопазването.

.