Техническия комитет за вентилация на сгради TC – 156 към Европейския комитет за стандартизация (CEN) през Декември 2011 прие стандарт  EN 15780:2011 .Този Европейски стандарт определя общите изисквания и процедури, необходими за оценяването и поддръжката чистотата на вентилационните тръби, в това число:

 • Класификация на качеството на чистотата;
 • Как се оценява необходимостта от почистване (с оглед, с измерване);
 • Честота на измерване (общи насоки); при необходимост указания за проверките на инсталацията според EN 15239 и EN 15240;
 • Избор на начина на почистване – да съответства с документацията, подавана според EN 12599;
 • Как се оценява резултата от почистването.

Стандарта беше публикуван същия месец и от  Българския институт за стандартизация (БИС) със статут на БДС под наименованието БДС EN 15780:2011  „Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Чистота на системите за вентилация“. Настоящият стандарт беше разработен възоснова на добрите практики на европейските асоциации за хигиена на вентилациата.

Други побликувани стандарти,отнасящи се за инспекция на вентилационните и климатични инсталации във връзка с директивата за енергийна ефективност на сгради – Directive 2002/91/EC Energy performance of building – EPBD:

 • EN 15239:2007 Вентилация на сгради-Енергийни характеристики на сгради-Насоки за инспекция на вентилационните системи;
 • EN 15240:2007 Вентилация на сгради-Енергийни характеристики на сгради-Насоки за инспекция на въздушни климатизиращи системи;
 • EN 12097 – Вентилация за сгради – Въздуховодна мрежа – Изисквания към елементите на въздуховодите за улеснение поддръжката на въздуховодната мрежа.
 • EN15239 Анекс D от  се препоръчва за всички вентилационни системи и компоненти периодика на инспекция от 5 години

Европейска Асоциация за Хигиена във Вентилацията EVHA

Членовете на Асоциацията работят съобразно приетата „ Добра практика в хигиената на вентилационните инсталации”- 1998г. В този документ са определени граничните стойности за мазни отлагания във въздуховодите в професионалните кухни и препоръки за действия, които следва да се предприемат.

Измерена дебелина, микрони
Описание Препоръка за дейност
0-50 чисто Протокол
50-200 допустимо График за наблюдение
200-300 замърсено Плануване на почистване
300-600 Много замърсено Неотложно почистване
Повече от 600 Извънредно замърсено Спиране на системата

Нивата на сухо запрашаване и насоки за хигиена на вентилационни инсталации, 2008 година. Стойностите за различните типове въздуховоди са:

Тип въздуховод
Стойности при които следва да се почисти
Допустими стойности след почистване
подаващ 3-5 гр/м2 0,5 гр/м2
рециркулационен 3-5 гр/м2 0,5 гр/м2
изходящ 15% намаление на въздушния обем 1 гр/м2


Във Великобритания

Асоциацията на Предприемачите в Отоплението и Вентилацията публикува Директива за „ добра практика „ за вътрешна чистота на вентилационните системи. (TR/17, сега TR/19 HVCA ) Тази Директива се използва от експерти по поддръжката на ОВиКИ , застрахователи при оценка на рискове за подлежащи на застраховане обекти , консултанти и контролни органи които удостоверяват правилната, поддръжка. Определени са допустимите нива на повърхностно прахово замърсяване в различните части на вентилационната инсталация, както и методология за определяне на тези нива при или над които се счита за нужно почистване на системата. Описани са подробно процедурата по инспекция, периодика на почистване на кухненските изходящи вентилационни инсталации за мазни пари. Контрола на хигиената и почистването на ВКИ е неоспорима потребност и установена практика във Великобритания.Десетки са членовете на HVCA ангажирани с тази дейност.

Експертна институция на инженерите по подръжка на сгради-CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers), публикува директива за Хигиенна поддръжка на вентилационни инсталации в офиси за начина и методологията за взимане на проби, както повърхностни, така и въздушни, за бактериологичен анализ от вътрешната част на вентилационната система. Документът също така представя класификации на нивата на повърхностния и въздушния микробиологичен растеж. Анализът на резултатите от взетите проби, съгласно класификациите за гранични стойности, предлагат а конкретни действия по почистване, стерилизация, дезинфекция и др.
TM26: Hygienic Maintenance of Office Ventilation Ductwork, 2000г.

Индустриалната Асоциация на изследователите в поддръжка на сгради – BSRIA (Building Services Research Industrial Association), създаде спецификация за хигиена на вентилационни инсталации за фасилити мениджмънт – насока за съставяне на обхват от дейности между клиентите и почистващите фирми.

В Испания

Испанската наредба – Почистване на вентилационни и климатични системи дава директиви за периодична инспекция за установяване на степента на замърсеност на системите за вентилация и климатизация. Също така дава гранични стойности на прахово и микробиологично замърсяване над които системата трябва да бъде почистена.
Една от целите на нормата е да даде насока която да увери както фасилити менажерите, така и доставчиците на услугата на почистване на вентилационни и климатични системи, че извършеното почистване е ефективно, съответстващо на определени стандарти.
(UNE 100012, January 2005 – Cleaning of ventilation and air conditioning systems)

Във Финландия

Министерството на Вътрешните работи издава
Наредба за периодичност на почистване на вентилационни инсталации в зависимост от предназначението на сградата:
Почистват се веднъж годишно:

 • Въздуховодите и елементите на вентилационната инсталация на търговски помещения за подготовка на храна
 • Въздуховодите и елементите на вентилационната инсталация на зони за боядисване, дървообработващи предприятия и работилници, текстилни предприятия, обществени перални, пекарни и опушващи зони в предприятия, както и индустриални и други пространства, в които се събират голямо количество на пожароопасни субстанции;
 • Въздуховодите и елементите на вентилационната инсталация на помещения в които се произвеждат или технически използват лесно запалими течности.

(Ministry of the Interior decree on the cleaning of ventilation ducts and equipment Number 802/2001, issued in Helsinki, FINLAND on 13 September 2001)

В Германия

Немски стандарт VDI 6022
Част 1 Хигиенни стандарти за вентилационни и климатични системи-офиси и публични помещения
Дефинира гранични стойности на замърсяване и протоколни листи с инструкции за поддръжка и почистване с дадени интервали за инспекция.
( Hygienic standards for ventilation and air-conditioning systems -Offices and assembly rooms; 1998-7)

Част 2 Хигиенни стандарти за вентилационни и климатични системи-Стандарти за хигиенно обучение
Регламентира начина на обучение на персонала извършващ почистването на вентилационните и климатични инсталации. Дефинира две категории за обучение.
( Hygienic standards for ventilation and air-conditioning systems -Standards for hygiene training, 1999-12)

Част 3 Хигиенни стандарти за вентилационни и климатични системи във предприятия.
Дефинира се критерия за чистота – “Broom clean”, като почистено с метла.
За определяне количествения израз на термина почистено с метла е извършено научно изследване от екип на Hermann-Rietschel-Institut в Берлинския технически университет и е установено , че „почистено с метла” отговаря на 4 гр./м2.
(Hygienic standards for ventilation and air-conditioning systems in factories, 2001-9)

В САЩ

Национална Асоциация на фирмите почистващи вентилационни и климатични инсталации – NADCA.
Оценка, почистване и възстановяване на HVAC системи. Това е стандарт, произлязъл от директиви, стандарти по поддръжка и проучвания от NADCA съвместно с други организации посветени на хигиената, лечението и възстановяването на климатичните и вентилационни системи. Този стандарт установява критерии за оценка чистотата на елементите на HVAC системите, за почистване и възстановяване на тези системи до определени нива на чистота.
Допустимо ниво на чистота – счита се за чисто, когато нетното тегло на прах е не повече от 0,75 mg/100 cm2. / 0,075 g/m2 / ( ACR. March 2006)