УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Българска асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации – БАФХВКИ

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София, на 22.01.2010 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението
(4) Членовете отговарят за внасяне на годишните членски вноски.
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Българска асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации” – БАФХВКИ , и се изписва на английски по следния начин : Bulgarian Ventilation and Air-conditioning Hygiene Association – BVAHA

(2) Наименованието на клоновете на сдружението се образува, ,като към  наименованието  на Сдружението се добавя  указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Чл.3.Седалището и адресът на сдружението са: Република България  гр. София, община Триадица, ул. “Траянова врата ” №20, ет.2, ап.8

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в: представителство и защита на браншовите интереси на фирмите и лицата, работещи в областта на инспекцията и  почистването на вентилационни и климатични инсталации и обучение за горните дейности в Република България.

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
1. Представителство и отстояване на общите интереси на фирмите и лицата занимаващи са с инспекция и почистване на вентилационни и климатични инсталации пред  държавните . общинските и международни институции.
2. Утвърждаване на добрата търговска практика и защита от  непрофесионална и нелоялна конкуренция.

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Разработване на основни  правила за работа в сектора за инспекция и почистване на вентилационнии климатични инсталации.
2. изготвяне  на предложения за създаване на  нормативна уредба в България . както и за прилагането на утвърдените стандарти на Европейския съюз по отношение на състоянието , инспекцията , почистването и подръжката на вентилационни и климатични инсталации.
3. Организиране и провеждане на работни срещи, семинари и конференции, организиране на различни форми на реклама, провеждането на разяснителни кампании.
4. Провеждане на обучения на кадри.
5. Събиране и разпространение на информация за новостите и тенденциите в бранша.
6. Осигуряване на съдействие на членовете си при решаване на общи за тях проблеми и реализиране на мероприятия от съвместен интерес;
7. Участие в консултативни съвети и форуми; участие в национални и международни прояви, контакти за обмяна на опит, включително и с научни организации и учреждения.
8. Участие в други Сдружения с нестопанска цел, както и в международни организации.

 1. ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно и свободно и не органичава членовете си да участват в други сдружения. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, работещи  в бранша на  инспекцията  и почистването на вентилационни и климатични инсталации, които  приемат Устава на Асоциацията и плащат редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
4. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежегодно членския си внос,
2. да спазва Устава на  Сдружението
3. да работи за  популяризиране дейността на бранша  и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 12. (1) Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, придружена от поне една писмена препоръка от учредител. Управителният съвет разглежда молбата задължително не по-рано от 15 дни от постъпването й и не по-късно от 30 дни от постъпването й и се произнася по нея. След постъпването на молбата Управителният съвет уведомява чрез факс или електронна поща всички членове на Сдружението.
(2) В молбата си кандидатът трябва да обоснове принадлежността си към бранша, както и изрично да заяви, че приема настоящия Устав,  Прилага се непременно писмената препоръка от учредител и решение на компетентния орган на кандидата за участието му.
(3) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(4) Ако Управителният съвет откаже членство на кандидата, то отказът може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до кандидата пред Общото събрание, което от своя страна взима окончателно решение по кандидатурата на първото свое заседание.

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
  2. с изключване;
  3. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението, или при смърт на физическото лице;
  4. при отпадане.
  (2) При прекратяване на членството, напускащият сдружението няма право на каквито и да било имуществени претенции към него.
  (3) Решението за изключване се взема от Общото събрание на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо съобразно правилата на настоящия устав.
  (4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Решението за отпадане може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в 14-дневен срок от уведомяването на члена. Произнасянето на Общото събрание е окончателно.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 14 (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
(2) Източници на средства на сдружението са :
– дарения;
– парични вноски на членовете;
– спонсорски договори и свързани с това плащания.

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на :
100 лева годишно  за първите две години от учредяване на сдружението и 500 лв след втората година.
(2) Учредителите, както и всеки нов член на Сдружението, заплащат еднократно встъпителна вноска в размер на 100 лв, както и пълния размер на една годишна вноска до края на календарната година. Заплащането на встъпителната вноска е едно от условията за членство в Сдружението.
(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя от Управителния съвет на сдружението.
(6) Сдружението, в лицето на Управителния съвет или може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. Органите на сдружението са Общо събрание  и Управителен съвет

Чл. 17. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението.

Чл. 18. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.
(3)  Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 19. Общото събрание: 1. изменя и допълва Устава на сдружението;

 1. приема други вътрешни актове;
 2. преобразува и прекратява сдружението;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет
 4. одобрява, назначава и освобождава регистрирани одитори;
 5. одобрява годишния финансов отчет, както и отчета за приходите и разходите
 6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. разглежда жалби срещу отказ на Управителния съвет да приеме нов член на Сдружението;
 9. взема решение за участие в други организации;
 10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 11. приема бюджета на сдружението;
 12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 16. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 6 месеца след учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет, . То може да се свика и по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и/или поименна писмена покана до всеки от членовете на сдружението, която може да бъде изпратена по факс или с електронна поща, както и по куриер или по пощата с известие за доставка.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението в Държавен вестник до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 20 дни.

Чл. 22. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на  сдружението.При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Чл. 23. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните упълномощени представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи минимум 1/2  плюс един  от всички членове. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл. 25. Всеки член има право на един глас.

Чл. 26. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

Чл. 27. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 19 т.1, т.3 и т.17 , както и в други ,изрично предвидени в настоящия устав случаи се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието

Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл. 30. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години,.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 до 5  члена.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(6) Членовете на Управителния съвет са длъжни да ръководят сдружението с грижата на добрия стопанин и при стриктно спазване на настоящия Устав, и носят отговорност за управлението си пред Общото събрание.

Чл. 31.Председателят на УС , както и членовете на Управителния съвет, трябва да
притежават подходяща професионална квалификация и опит, както и да  не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя евентуално  право на управление на изпълнителни членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател още на първото си заседание. Председателя има правото да  представлявя сдружението пред всички трети лица.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(9) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(10) Управителният съвет представя Отчет за приходите и разходите пред ОС.
( 11) Управителният съвет внася мотивирано предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
(12) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
(15) Управителният съвет оправомощава един или повече членове на Управителния за изпълнението на определени дейности.
(16) Управителният съвет разглежда и се произнася по молби за членство в Сдружението, като е длъжен незабавно след постъпването на такава молба да уведоми чрез факс или електронна поща всички членове на Сдружението. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Ако Управителният съвет откаже членство на кандидата, то отказът може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до кандидата пред Общото събрание, което от своя страна взима окончателно решение по кандидатурата на първото свое заседание.

Чл. 33. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет лично.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
.
Чл. 34. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 36. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на председателя, като валидно представителство е налице, когато волеизявлението е направено заедно от двама от членовете на  УС. Той може  да бъде  сменен  по всяко време. Председателят  е длъжен по всяко време незабавно да докладват на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Управителният съвет може да назначи на трудов или мениджърски договор Изпълнителен директор, който е извън състава на УС. Той може да бъде овластен да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява пред всички трети лица и да упълномощава други лица за извършване на определени действия, като конкретните му задачи и правомощия следва да се формулират в нарочен договор.

 1. ГОДИШНИ ОТЧЕТИ.

Чл. 37. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи

Чл. 38. В доклада за дейността се описва протичането на дейността, и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Чл. 39. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Чл. 40. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, , след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл. 41. Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 42. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43 . Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 44. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ и Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се осребрява и се разпределя по решение на Общото събрание, като може да се предостави на други организации с нестопанска цел или да се дари с благотворителна цел.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 46 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружението с нестопанска цел „Българска асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации” – БАФХВКИ